if( aicp_can_see_ads() ) {
}
play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
chevron_left
volume_up
  • play_arrow

    Drukčiji radio

Granična policija BiH objavila javni oglas za prijem 150 pripadnika granične policije

Granična policija Bosne i Hercegovine vrši prijem 25 (dvadeset pet) kadeta XII klase sa najmanje završenim VI stupnjem školske spreme za drugi nivo pristupanja u činu ”Mlađi inspektor” i 125 (stotinudvadestpet) kadeta sa najmanje završenim IV stupnjem školske spreme za prvi nivo pristupanja u činu ”Policajac” u organizacijske jedinice, kako slijedi:

RADNA MJESTA U ČINU ”MLAĐI INSPEKTOR”  –  25 (8H, 7S, 7B, 3O) 

1.SREDIŠNJI ISTRAŽNI URED– 2 (1S, 1B)

Odsjek za istrage

-Inspektor za istrage – 1 (S)

Odsjek za prikrivene operacije

-Inspektor za prikrivene operacije – 1 (B)  

2.TERENSKI URED ISTOK SA SJEDIŠTEM U VIŠEGRADU – 2 (1S, 1B) 

Jedinica GP BiH Višegrad

-Šef smjene – 1 (S)

Jedinica GP BiH Zvornik

-Inspektor za graničnu kontrolu – 1 (B) 

3.TERENSKI URED JUG SA SJEDIŠTEM U ČAPLJINI – 2 (H) 

Jedinice GP BiH Trebinje

-Inspektor za graničnu kontrolu – 1(H)

Jedinica GP BiH Doljani

-Šef smjene – 1 (H)

4.TERENSKI URED SJEVEROISTOK SA SJEDIŠTEM U BIJELJINI – 3 (1 B, 1 H, 1 O) 

Jedinice GP BiH Orašje

-Šef smjene – 1 (O)

Jedinica GP BiH Brčko

-Inspektor za graničnu kontrolu – 1 (B)

Jedinica GP BiH Brod

-Šef smjene – 1 (H)

5.TERENSKI URED SJEVEROZAPAD SA SJEDIŠTEM U GRADIŠCI – 4 (1H, 1 O, 1B, 1S) 

Jedinica GP BiH Dobrljin

-Šef smjene – 2 (1 O, 1H)

-Inspektor za istrage 1 (B)

-Inspektor za graničnu kontrolu 1(S)

6.TERENSKI URED ZAPAD SA SJEDIŠTEM U BOSANSKOM GRAHOVU

– 9 (4S, 2H, 3B). 

-Operativni dežurni – 1 (H)

Jedinica GP BiH Gorica

-Šef smjene – 2 (1H, 1S)

Jedinica GP BiH Strmica

-Inspektor za graničnu kontrolu – 1 (S)

-Šef smjene – 1 (B)

Jedinica GP BiH Izačić

-Inspektor za graničnu kontrolu – 1 (B)

-Inspektor za istrage – 2 (1S, 1B)

-Šef smjene – 1 (S)

7.TERENSKI URED ZA AERODROME SA SJEDIŠTEM U SARAJEVU  – 3 (2 H, 1 O) 

Jedinica GP BiH Aerodrom Sarajevo

-Inspektor za graničnu kontrolu – 1 (H)

-Šef smjene – 1 (O)

Jedinica GP BiH Aerodrom Tuzla

-Šef smjene – 1 (H)

RADNA MJESTA U ČINU „POLICAJAC“ – 125 (52 B,  40 S,  27 H,  6 O)                                               

1.TERENSKI URED ISTOK SA SJEDIŠTEM U VIŠEGRADU  – 31 (20 B, 4 S, 6 H, 1 O)

Jedinica GP BiH Zvornik – 21 (13 B, 4 S, 3 H, 1  O)

-Jedinica GP BiH Višegrad – 10 (7 B, 3 H) 

2.TERENSKI URED JUG SA SJEDIŠTEM  U ČAPLJINI – 25 (14 B, 6 H, 5 S) 

 –Jedinica GP BiH Trebinje –20 (14 B, 6 H)

-Jedinica GP BiH Doljani – 5 (S)

3.TERENSKI URED SJEVEROISTOK SA SJEDIŠTEM U BIJELJINI – 19 (10 S, 4 B, 5 H)

Jedinica GP BiH Bijeljina – 2 (B)

-Jedinica GP BiH Brčko – 2 (B)

-Jedinica GP BiH Orašje – 15 (10 S, 5 H)

4.TERENSKI URED SJEVEROZAPAD SA SJEDIŠTEM U GRADIŠCI – 27 ( 10 B, 12 S, 2 H, 3 O)

-Jedinica GP BiH Velika Kladuša – 10 ( 5 S, 2 H, 3 O)

-Jedinica GP BiH Dobrljin – 7  (5 B,  2 S)

-Jedinica GP BiH Gradiška  – 10 (5 B, 5 S)

5.TERENSKI URED ZAPAD SA SJEDIŠTEM U BOS. GRAHOVU – 21 (9 S, 8 H, 4 B)

-Jedinica GP BiH Strmica – 7  (5 S, 2 B)

-Jedinica GP BiH Izačić –2 (S)

-Jedinica GP BiH Gorica – 4 (2 B, 2 S)

-Jedinica GP BiH Kamensko – 8 (H)

6.TERENSKI URED ZA AERODROME SA SJEDIŠTEM U SARAJEVU – 2 (O)

Jedinica GP BiH Aerodrom Banja Luka – 2(O)

II (Opći i posebni uvjeti za zapošljavanje)

Za zasnivanje radnog odnosa policijskog službenika, kandidat  mora ispunjavati sljedeće opće i posebne uvjete.

Opći uvjeti:

a)  državljanstvo BiH;

b) životna dob između osamnaest i trideset i pet godina života;

c) najmanje IV stupanj školske spreme za čin policajca, a najmanje VI stupanj školske spreme za čin mlađeg inspektora;

d) zdravstvena, fizička i psihička sposobnost za rad (koja će se utvrditi u postupku selekcije od strane nadležne zdravstvene institucije i Komisije);

e) da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u BiH kao rezultat disciplinske sankcije, obrazac izjave je sastavni dio obrazca za prijavu na javni oglas;

f) da se nije odbio pojaviti pred Međunarodnim kaznenim tribunalom za bivšu Jugoslaviju kao lice optuženo od strane tog tribunala,obrazac izjave je sastavni dio obrazca za prijavu na javni oglas;

g) da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za kazneno djelo, osim za kaznena djela protiv sigurnosti prometa, u skladu sa kaznenim zakonodavstvom.

Posebni uvjeti:

– da ima položen vozački ispit „B“ kategorije (ovjerena izjava kandidata o posjedovanju vozačke dozvole izdane u BiH);

– vještina plivanja (koja će se utvrditi u postupku selekcije);

– poznavanje jednog stranog jezika;

– poznavanje rada na računaru

III (Dokumentacija, rok i mjesto prijavljivanja)

Uz prijavu na Javni oglas kandidati dostavljaju slijedeće dokumente u vidu originala ili ovjerene fotokopije:

a) Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od šest mjeseci);

b) Izvod iz matične knjige rođenih (na novom obrascu);

c) Diplomu o završenom najmanje IV stupnju školske spreme ili uvjerenje o diplomiranju koje ne može biti starije od godinu dana, odnosno o završenom najmanje VI stupnju školske spreme  ili uvjerenje o diplomiranju koje ne može biti starije od godinu dana;

d) Rješenje o nostrifikaciji izdato od nadležnog tijela u BiH, ukoliko je školska sprema stečena van BiH nakon 06.04.1992. godine;

e) Izjava kandidata, ovjerena od strane nadležnog organa, da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u BiH kao rezultat disciplinske sankcije;

f) Izjava kandidata, ovjerena od strane nadležnog tijela, da se kandidat nije odbio pojaviti pred Međunarodnim kaznenim tribunalom za bivšu Jugoslaviju kao lice optuženo od strane tog tribunala;

g) Prijava prebivališta, ne starija od tri mjeseca;

h) Ovjerenu izjavu da kandidat posjeduje položen vozački ispit „B“ kategorije;

i) Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (ovjerena fotokopija certifikata ili uvjerenja, svjedočanstva, indeksa i dr.);

j) Dokaz o poznavanju rada na računaru (ovjerena fotokopija certifikata ili uvjerenja, svjedočanstva, indeksa i dr.).

Prijava na oglas se podnosi isključivo na posebnom obrascu (obrazac za prijavu) koji se može preuzeti u sjedištu Granične policije Bosne i Hercegovine, Sarajevo ili sa web sajta  Granične policije Bosne i Hercegovine (http://www.granpol.gov.ba).

Kandidat je obvezan da popuni obrazac za prijavu na oglas u cjelosti i stavi svojeručan potpis u svim predviđenim rubrikama. U suprotnom, ista će se smatrati neurednom i bit će odbačena. Takođe, prijave koje ne budu dostavljene na propisanom obrascu za prijavu neće biti uzete u razmatranje. 

Prijavu na oglassa neophodnom dokumentacijom dostaviti isključivo preporučeno putem pošte na adresu:

Granična policija Bosne i Hercegovine. Reufa Muhića 2-A,  71 000 Sarajevo, sa naznakom ”Prijava na Javni oglas za prijem kadeta”.

Rok za predaju prijava na Javni oglas je 30 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnoj štampi.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije, koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje. Izjave kandidata u vezi točke II pod e) i f) moraju biti u skladu sa tekstom javnog oglasa. Dostavljena dokumentacija ne vraća se kandidatima. Kandidati ne trebaju dostavljati dokumentaciju koja nije tražena oglasom.

Napomena:

a) Nominirani kandidati bit će predmet osnovne sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stupnja „POVJERLJIVO“, shodno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“ br.54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih akata donesenih na osnovu navedenog Zakona. Kanditati za koje se utvrdi postojanje sigurnosne smetnje biće isključeni iz dalje procedure odabira. U okviru ovih provjera vršit će se i provjera općeg uvjeta „da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak“, te stoga kandidati nisu u obavezi dostavljati uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak i uvjerenje u nekažnjavanju.

b) Provjera općeg uvjeta „zdravstvene, fizičke i psihičke sposobnosti za rad“, utvrdit će se u postupku selekcije od strane nadležne zdravstvene institucije, te kandidati nisu u obavezi dostavljati posebno liječničko uvjerenje. Kandidati koji ne zadovolje opći uvjet „zdravstvene, fizičke i psihičke sposobnosti za rad“ bit će isključeni iz procedure odabira.

IV (Vrste testova koje kandidati polažu)

Odabir kandidata za kadete Granične policije Bosne i Hercegovine vršit će se u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, kao i odredbama člana 6. Zakona o Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, Odlukom o načinu i programu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika i Odlukom o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke prvog i drugog nivoa u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine.

Samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete i koji su podnijeli svu traženu dokumentaciju, imaju pravo pristupa testiranju, koje se sastoji od:

a)  testa općeg znanja (koji obuhvata poseban pisani test i esej);

b)   testa fizičke sposobnosti, uključujući i provjeru vještine plivanja;

c)  usmenog dijela testa-intervjua;

d)  liječničkog pregleda, uključujući i psihološki pregled.

Test općeg znanja i intervju bit će u skladu sa stupnjem obrazovanja potrebnim za nivo obuke za koji kandidat pristupa i istim će biti obuhvaćena i pitanja iz nadležnosti Granične policije BiH (Zakon o Graničnoj policiji BiH; Zakon o policijskim službenicima BiH i Zakon o graničnoj kontroli i drugo).

Kandidat koji u skladu sa Odlukom o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke prvog i drugog nivoa u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, ne ostvari eliminacioni prag bodova na jednom od testova iz točaka a),b) i c) ili se utvrdi da ne zadovoljava kriterije pod točkom d), isključuje se iz daljeg procesa odabira.

(Način obavještavanja kandidata)

O toku procesa selekcije kandidati će biti obavještavani i informirani, putem web sajta Granične policije BiH (http://www.granpol.gov.ba) i oglasne ploče u sjedištu Granične policije BiH, Sarajevo.

Granična policija Bosne i Hercegovine ne preuzima obavezu zdravstvene zaštite i osiguranja kandidata za vrijeme procesa selekcije.

VI (Trajanje obuke i probnog rada)

Osnovna obuka kadeta za prvi nivo pristupa za čin „policajac“ traje 34 (tridesetčetiri) tjedna, a za drugi nivo pristupa za čin ”mlađi inspektor” traje 21 (dvadesetjedna) tjedan i obavljat će se u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru.

Nakon uspješno završene osnovne obuke, najkasnije u roku od 90 dana, kadeti se primaju na probni rad u trajanju od 12 (dvanaest mjeseci) u organizacijske jedinice Granične policije Bosne i Hercegovine i raspoređuju na radna mjesta u činu „policajac“ i u činu ”mlađi inspektor”.

0%